Jak co roku o tej porze finalizujemy temat Physics Internal Assessment, czyli tzw. wewnętrznego oceniania z fizyki. W grupie czwartej IB – grupie przedmiotów eksperymentalnych IA, to praca badawcza, która, mimo iż jest zazwyczaj pracą laboratoryjną, może być także oparta o analizę danych uzyskanych z zewnętrznej bazy danych, czy też analizą opartą o wyniki uzyskane z wirtualnych pomiarów w symulacji komputerowej.

Podobnie jak w poprzednich latach zakres tematyczny tworzonych przez naszych uczniów prac jest szeroki. Analizowane pytania badawcze (research questions) dotyczą m.in. badania lepkości cieczy (How does the concentration of glycerol affect the viscosity of a solution?), własności elektrycznych substancji (How does the temperature affect the resistivity of a metal conductor?; How does the temperature () influence the internal resistance (Ω) of alkaline batteries?”), ruchu drgającego (How does the initial angle of release affect a pendulum oscillation period?), aerodynamiki spadochronu (How does the mass of an object with a falling parachute affect the terminal velocity?), własności optycznych substancji (How does the concentration of sucrose in a solution affect its refractive index?) czy też skuteczności działania magnetycznego działa Gaussa (How does the length of the Gaussian gun’s track affect the muzzle velocity of the fired ball?

Jak co roku prace oceniane są wewnętrznie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a następnie moderowane, czyli ponownie oceniane przez – nieznanego nam – egzaminatora zewnętrznego. Wyniki uzyskane w ten sposób stanowią istotną część wyniku maturalnego uzyskanego przez ucznia.Galeria zdjęć: